تقویم هیات

تقويم برگزاري مسابقات پرش با اسب و درساژ استان تهران سال 1394
رديف نوع مسابقه روز تاریخ گروه سني و رده ها توضیحات
1 پرش با اسب پنجشنبه 94/01/20 اسب مبتدی، سوارمبتدی، رده E و D1 بزرگسال غرب تهران
پرش با اسب جمعه 94/01/21 O1 مالکین ، D بزرگسال، C بزرگسال (یک باراژ)
2 پرش با اسب پنجشنبه 94/01/27 اسب مبتدی، سوارمبتدی، رده E و O1 مالکین ، D1 بزرگسال شرق تهران
پرش با اسب جمعه 94/01/28 C نونهال، C نوجوان، C جوان، O2 مالکین ، D1 بزرگسال غرب تهران
3 پرش با اسب پنجشنبه 94/02/10 اسب مبتدی، سوارمبتدی، رده E و D1 بزرگسال، D بزرگسال شرق تهران
پرش با اسب جمعه 94/02/11 اسب مبتدی، سوارمبتدی، رده E و O1 مالکین، D1 بزرگسال، D بزرگسال غرب تهران
4 پرش با اسب پنجشنبه 94/02/17 اسب مبتدی، سوارمبتدی، رده E و O2 مالکین ، D1 بزرگسال شرق تهران
پرش با اسب جمعه 94/02/18 نونهال، نوجوان، جوان ، C بزرگسال (دوبخشی) غرب تهران
5 پرش با اسب جمعه 94/03/01 اسب مبتدی، سوارمبتدی، رده E و اسب ایرانی، D بزرگسال شرق تهران
6 پرش با اسب پنجشنبه 94/04/04 نونهال، نوجوان، جوان، D بزرگسال (دوبخشی) ماه رمضان
7 شانزدهمین دوره  پنجشنبه  94/04/25  O1 مالکین (جدول A2) و C1 بزرگسالان (جدول A2) عید فطر
جام نشاطی   94/04/27  B نونهال، B نوجوان، B جوان (یک باراژ) - D اسب ایرانی (دشواری تدریجی)
پرش با اسب   94/04/28  O2 مالکین (یک باراژ)، پیشکسوتان (یک باراژ)، B بزرگسال (دوراندی)
8 پرش با اسب پنجشنبه 94/05/29 نونهال ، نوجوان ، جوان ، O2 مالکین  
پرش با اسب جمعه 94/05/30 D1 بزرگسال، اسب ایرانی، C1 بزرگسال  

قهرمانی

استان تهران

چهارشنبه 94/06/11 O3 مالکین (دوراندی)، B1 بزرگسال (روز اول) قهرمانی استان
9 پنجشنبه 94/06/12 B نونهال، B نوجوان، B جوان - با یک باراژ
جمعه 94/06/13 B بزرگسال (راند اول)، A1 بزرگسال (راند دوم)
10 پرش با اسب پنجشنبه 94/06/19 اسب مبتدی، سوارمبتدی، رده E و D1 بزرگسال شرق تهران
11 پرش با اسب پنجشنبه 94/07/09 اسب مبتدی، سوارمبتدی، رده E و D بزرگسال  
پرش با اسب جمعه 94/07/10 اسب ایرانی، O1 مالکین ، C1 بزرگسال  
12 پرش با اسب پنجشنبه 94/07/23 اسب مبتدی، سوارمبتدی، رده E و D1 بزرگسال  
پرش با اسب جمعه 94/07/24 O2 مالکین ، اسب ایرانی، C بزرگسال (یک باراژ)  
13 پرش با اسب پنجشنبه 94/08/14 اسب مبتدی، سوارمبتدی، رده E و D بزرگسال شرق تهران
پرش با اسب جمعه 94/08/15 اسب ایرانی، B1 بزرگسال (یک باراژ)  
14 پرش با اسب چهارشنبه 94/08/27 اسب مبتدی، سوارمبتدی، رده E و D1 بزرگسال  
پرش با اسب پنجشنبه 94/08/28 نونهال، نوجوان، جوان، اسب ایرانی  
پرش با اسب جمعه 94/08/29 O1 مالکین ، 1 C بزرگسال، B بزرگسال (دو راندی)  

اسپانسرها