يازدهمين رویداد پرش با اسب هیأت " جام رمضان " دهمين رويداد پرش با اسب هيأت سواركاري استان تهران به مناسبت ولادت با سعادت امام حسن مجتبي (ع) اولین مسابقه پرش هیات سوارکاری استان تهران در سال ١٣٩٧ اولین مسابقه پرش هیات سوارکاری استان تهران در سال ١٣٩٧
يازدهمين رویداد پرش با اسب هیأت " جام رمضان "
يازدهمين رویداد پرش با اسب هیأت " جام رمضان "
دهمين رويداد پرش با اسب هيأت سواركاري استان تهران به مناسبت ولادت با سعادت امام حسن مجتبي (ع)
دهمين رويداد پرش با اسب هيأت سواركاري استان تهران به مناسبت ولادت با سعادت امام حسن مجتبي (ع)
اولین مسابقه پرش هیات سوارکاری استان تهران در سال ١٣٩٧
اولین مسابقه پرش هیات سوارکاری استان تهران در سال ١٣٩٧
اولین مسابقه پرش هیات سوارکاری استان تهران در سال ١٣٩٧
اولین مسابقه پرش هیات سوارکاری استان تهران در سال ١٣٩٧

اسپانسرها