عباس قدیری با اسب آگودتا از باشگاه شبنم قهرمان رده B بزرگسالان جام پیشرفت مسابقات پرش با اسب جام پیشرفت مسابقات پرش با اسب جام پیشرفت مسابقات پرش با اسب جام پیشرفت
عباس قدیری با اسب آگودتا از باشگاه شبنم قهرمان رده B بزرگسالان جام پیشرفت
عباس قدیری با اسب آگودتا از باشگاه شبنم قهرمان رده B بزرگسالان جام پیشرفت
مسابقات پرش با اسب جام پیشرفت
مسابقات پرش با اسب جام پیشرفت
مسابقات پرش با اسب جام پیشرفت
مسابقات پرش با اسب جام پیشرفت
مسابقات پرش با اسب جام پیشرفت
مسابقات پرش با اسب جام پیشرفت

اسپانسرها