شرکت کنندگان روز آخر مسابقات پرش با اسب قهرمانی کشور 1393 مازیار جمشید خانی با اسب الیتا قهرمان سال 1393 کشور مسابقات پرش با اسب قهرمانی کشور ١٣٩٣ (جام صدف) مازیار جمشید خانی قهرمان سال 1393 کشور
شرکت کنندگان روز آخر مسابقات پرش با اسب قهرمانی کشور 1393
شرکت کنندگان روز آخر مسابقات پرش با اسب قهرمانی کشور 1393
مازیار جمشید خانی با اسب الیتا قهرمان سال 1393 کشور
مازیار جمشید خانی با اسب الیتا قهرمان سال 1393 کشور
مسابقات پرش با اسب قهرمانی کشور ١٣٩٣ (جام صدف)
مسابقات پرش با اسب قهرمانی کشور ١٣٩٣ (جام صدف)
مازیار جمشید خانی قهرمان سال 1393 کشور
مازیار جمشید خانی قهرمان سال 1393 کشور

اسپانسرها